Regulamin

1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym zlokalizowanym pod adresem www.gaubrand.pl oferowanych do sprzedaży przez: GAU great as You Łukasz Woźniak z siedzibą w Warszawie, ul. Filtrowa 67D/111, o numerze NIP 8421629610, REGON 301057062, adres mailowy kontakt@gaubrand.pl, numer telefonu 535411564, zwanego dalej „Sklepem”.
 1. W dalszej części Regulaminu osobę zamierzającą dokonać zakupu towaru w naszym sklepie internetowym nazywamy „Klientem” .
 2. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 3. Przed złożeniem zamówienia klient obowiązany jest zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym korzystania z usług naszego sklepu internetowego i następuje w toku wypełnienia formularza zamówienia (o przebiegu transakcji w §4 Regulaminu).

2 Dane osobowe i ich ochrona

 1. Informujemy Państwa, że dane osobowe Klientów naszego Sklepu internetowego podlegają przetwarzaniu wyłącznie w celu realizacji zamówienia, kontaktu w sprawach dotyczących zamówień i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów.
 2. W  myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych Administratorem zbioru danych osobowych Klientów jest GAU great as You Łukasz Woźniak o numerze NIP 8421629610, REGON 301057062 (Administrator).
 3. Dane osobowe gromadzone przez Administratora to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, numer telefonu.
 4. Dane osobowe nie są udostępniane innym firmom dla celów marketingowych.
 5. Dane osobowe przekazywane są realizatorom usługi doręczenia tj. Firmom Kurierskim/Poczcie Polskiej, a także operatorom szybkich płatności online tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień i podlegają ochronie stosownie do bezwzględnie obowiązujących przepisów.
 6. Klientom przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz przeniesienia danych.
 7. Czynności wymienionych w punkcie 6. niniejszego paragrafu można dokonać wysyłając stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub pisemnej do Administratora lub samodzielnie poprzez edycję bądź usunięcie danych po zalogowaniu się do swojego konta.
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 9. Administrator przechowuje powierzone dane osobowe, a po odwołaniu zgody przez Klienta przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń.

3 Przebieg transakcji

 1. W celu dokonania zakupu określonego towaru w naszym sklepie internetowym, użytkownik wypełnia formularz zakupu za pośrednictwem witryny www.gaubrand.pl
 2. Wysłanie formularza zakupu jest równoznaczne z akceptacją warunków sprzedaży, w tym niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych – spróbujemy skontaktować się z Klientem w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy odstąpimy od umowy sprzedaży.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do odstąpienia od transakcji sprzedaży w przypadku braku dostępności towaru. Wpłacone przez Klienta środki pieniężne zostaną wówczas niezwłocznie zwrócone, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 5. Użytkownik po wysłaniu zamówienia zakupu towaru dokonuje zapłaty za towar w jeden z wybranych przez siebie sposobów nie później niż w ciągu 3 dni od złożenia zamówienia.
 6. Po dokonaniu zapłaty ceny lub zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie (w przypadku wyboru odpowiednio systemu PayPal lub przelewu bankowego ) Sklep przystępuje do realizacji zamówienia, której termin wynosi 3-5 dni roboczych. Do czasu realizacji nie jest wliczony czas dostawy realizowanej przez dostawcę.
 7. W wyjątkowych okolicznościach termin realizacji może ulec wydłużeniu do 14 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty.
 8. Towar zamówiony w naszym sklepie internetowym dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich.
 9. Dokonując zakupu w naszym Sklepie, Klient automatycznie udziela Sklepowi pełnomocnictwa na jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego.
 10. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 11. Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalne i zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta.

4 Formy płatności ceny za towar

Możliwe są następujące formy płatności, a wybór formy należy do Klienta:

 1. i) szybkim przelewem bankowym online* (przedpłata);
 2. ii) płatność kartami płatniczymi* (przedpłata):

* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro ;

*Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie szybkich przelewów oraz płatności kartami jest Blue Media S.A.

iii) za pośrednictwem systemu PayPal (przedpłata);

Właściciel konta: GAU great as You Łukasz Woźniak
Nazwa banku: Pekao S.A.
Numer konta: 49 1240 5396 1111 0011 0273 1966

5 Zwrot towaru i anulowanie transakcji

 1. Konsument (Klient będący osobą fizyczną, nabywającą towar na własny użytek, w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub przedsiębiorca nabywający produkt na prawach konsumenta), który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego towaru.
 2. Zwracany towar nie może nosić oznak użytkowania ponad wynikające z czynności zwykłego zarządu rzeczą. Zwracany towar musi być kompletny i w miarę możliwości, zapakowany w oryginalne opakowanie.
 3. Zwrotowi nie podlega Produkt wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. zmieniono nadruk, rozmiar, kolorystykę itp.)
 4. Zwrot towaru do Sklepu powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży (tj. od dnia nadania oświadczenia o odstąpieniu) na adres: GAU great as You Łukasz Woźniak ; ul. Filtrowa 67D/111 ; 02-055 Warszawa
 5. Po otrzymaniu przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, zostanie zwrócona kwota stanowiąca wartość zwracanego towaru oraz kosztów dostawy towaru do Klienta, jeżeli Klient je uiścił. Koszty zwrotu towaru do Sklepu ponosi Klient.
 6. Wraz z odsyłanym towarem Klient powinien zwrócić także wszystkie produkty/świadczenia, które otrzymał jako gratis, a/lub których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego towaru.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

6 Procedura reklamacyjna

W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego towaru, stosuje się:

a) Wobec klientów będących przedsiębiorcami Sklep ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej, na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.

b) Wobec klientów będących konsumentami i przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sklep ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.

8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny. Zmiana zostanie podana do wiadomości w wiadomości e-mail lub/i w komunikacie na stronie Sklepu. Klient ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług Sklepu w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. W przypadku braku wypowiedzenia przyjmuje się, że Klient akceptuje nową wersję Regulaminu Serwisu.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo właściwy wg. obowiązujących przepisów.